ACEST SITE ESTE COFINANȚAT DIN FONDUL SOCIAL EUROPEAN PRIN PROGRAMUL OPERAȚIONAL SECTORIAL DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE 2007-2013

Buget si trezorerie

 

Introducere

 

Buget si trezorerie este o disciplină obligatorie introdusă în planul de învățământ pentru ciclul de licență 2014-2017, la specializarea Finante si banci, domeniul științe economice. Aceasta disciplina se studiaza in anul III. Numărul de ore afectat este de 24 de ore de curs și 12 ore de seminar, pentru un semestru.

Descriere:

Disciplina  Buget si trezorerie își propune formarea următoarelor competențe profesionale specifice:

C1. Utilizarea adecvată a conceptelor, teoriilor, metodelor şi instrumentelor de natură financiară

- cunoaşterea, înţelegerea şi utilizarea corectă a noţiunilor privind bugetul public, sistemul bugetar, politica fiscală şi bugetară, Trezoreria publică, deficitul bugetar, datoria publică ş.a.m.d.;

- cunoaşterea relaţiilor care există între componentele sistemului bugetar, a particularităţilor unor bugete,  a etapelor şi caracteristicilor procesului bugetar;

- înţelegerea semnificaţiei noţiunii de performanţă bugetară;

- înţelegerea rolului şi funcţiilor Trezoreriei publice, a modului său de organizare, precum şi a locului Trezoreriei în cadrul sistemului financiar;

- interpretarea corectă a unor idei referitoare la tendinţele actuale şi viitoare în materie de finanţe publice.

C2. Realizarea de lucrări de natură economico-financiară la nivelul entităţilor publice

-  capacitatea de a utiliza tehnicile și metodele de planificare bugetară;

-  cunoaşterea modalităţii de înregistrare în contabilitate a operaţiunilor de trezorerie.

C3. Implementarea planurilor şi bugetelor la nivelul entităţilor publice

- cunoaşterea şi înţelegerea procesului complex de execuţie a veniturilor şi cheltuielilor bugetare, a responsabilităţilor entităţilor publice implicate;

- dezvoltarea abilităţilor de calcul şi interpretare a unor indicatori de nivel, de structură şi de dinamică necesari analizei cheltuielilor publice, a veniturilor publice şi a soldurilor bugetare;

C4. Aplicarea deciziilor financiare în cadrul entităţilor publice

- capacitatea de a evalua performanţele bugetare pe baza indicatorilor specifici;

- înţelegerea modului de fundamentare a deciziilor în domeniul finanţelor publice.

 

Parcurgerea acestei discipline asigură și formarea următoarelor competențe transversale:

CT1. Aplicarea principiilor, normelor şi valorilor eticii profesionale în cadrul propriei strategii de muncă riguroasă, eficientă şi responsabilă

CT2. Identificarea rolurilor şi responsabilităţilor într-o echipă plurispecializată şi aplicarea de tehnici de relaţionare şi muncă eficientă în cadrul echipei

CT3. Identificarea oportunităţilor de formare continuă şi valorificarea eficientă a resurselor şi tehnicilor de învăţare pentru propria dezvoltare

 

Tematica cursului este următoarea:

1. Sistemul bugetar

2. Tehnologia bugetară - metode clasice şi     moderne

3. Procesul bugetar la nivelul bugetului de stat

4. Particularităţi ale bugetelor locale, ale bugetului asigurărilor sociale de stat şi ale bugetelor fondurilor speciale

5. Echilibrul bugetar

6. Noţiuni de politică bugetară

7. Bugetul Uniunii Europene şi implicaţiile bugetare ale procesului de integrare a României în Uniunea Europeană

8. Rolul, funcţiile şi evoluţia Trezoreriei publice

9. Trezoreria în cadrul sistemului financiar

10. Sistemul de organizare şi funcţionare a Trezoreriei publice

 11. Gestiunea Trezoreriei şi a datoriei publice

12. Coordonate ale contabilităţii Trezoreriei publice

Video prezentare:

BIBLIOGRAFIE MINIMALĂ

·            Mladen Luise, Note de curs, https://ush.blackboard.com;

·           Mladen Luise, Buget si Trezorerie, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti, 2015;

·           Mladen Luise, Manolescu Gheorghe, Buget si trezorerie, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti, 2007;

·           Legea finanţelor publice nr. 500/11.07.2002 (cu modificările ulterioare);

·           Legile anuale ale bugetului de stat;

·           Legea finanţelor publice locale nr.273/20.06.2006 (cu modificările ulterioare).

BIBLIOGRAFIE FACULTATIVĂ

·           Moşteanu Tatiana si colectiv, Buget si trezorerie publică, Editura Universitară, Bucureşti, 2008;

·           Belean Pavel, Anghelache Gabriela, Risti Lucia, Gînguţă Alina, Bugetul public si Trezoreria publică în România, Editura Economică, Bucureşti, 2007;

       ·       Văcărel Iulian (coordonator), Finanţe publice, ediţia a VI-a, Editura Didactică si Pedagogică, Bucureşti, 2007.

 Actualizare an I sustenabilitate

BIBLIOGRAFIE MINIMALĂ

·            Mladen Luise, Note de curs, https://ush.blackboard.com;

·           Mladen Luise, Manolescu Gheorghe, Buget si trezorerie, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti, 2007;

·           Legea finanţelor publice nr. 500/11.07.2002 (cu modificările ulterioare);

·           Legea finanţelor publice locale nr.273/20.06.2006 (cu modificările ulterioare).

·           Legile anuale ale bugetului de stat;

BIBLIOGRAFIE FACULTATIVĂ

·           Moşteanu Tatiana si colectiv, Buget si trezorerie publică, Editura Universitară, Bucureşti, 2008;

·           Belean Pavel, Anghelache Gabriela, Risti Lucia, Gînguţă Alina, Bugetul public si Trezoreria publică în România, Editura Economică, Bucureşti, 2007;

·           Văcărel Iulian (coordonator), Finanţe publice, ediţia a VI-a, Editura Didactică si Pedagogică, Bucureşti, 2007;

·           Ungureanu Mihai Aristotel (coordonator), Buget si trezorerie publică, Editura Universitară, Bucureşti, 2011;

·           Ungureanu Mihai Aristotel (coordonator),Buget si trezorerie publica: sinteze, aplicatii, teste grila, Editura Universitară, Bucureşti, 2015;

  •      Inceu Adrian Mihai, Dan Tudor Lazăr, Finanţe şi bugete publice, Ed. Accent, Cluj Napoca, 2009

 Profesor coordonator:

Conf. dr. Luise Mladen

 

Chestionar  general de cercetare evaluativă

Pentru autentificare te rugăm să introduci userul și parola.

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeana, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.